Quản Lý Tổng Thể Bệnh Viện

Hệ thống quản lý bệnh viện v-HIS là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng thể, gồm nhiều tính năng phân hệ hoạt động đồng bộ, xuyên suốt trong các hoạt động của bệnh viện bao gồm: Trên 500 chức năng; 40 hạng mục; trên 46 loại bệnh chuyên khoa; hơn 500 phiếu, báo cáo… đạt trên mức 6 theo tiêu chí của thông tư 54 của Bộ Y tế.

Danh mục: