QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH)

Nhằm đảm bảo thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học đúng quy định và kiểm soát chất lượng nghiên cứu một cách hiệu quả.

 Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH của cán bộ công nhân viên.

  1. Đáp ứng việc tạo mới, cập nhật và tra cứu thông tin đề tại của đơn vị.
  2. Sao lưu các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện đề tài NCKH.
  3. Thống kê, báo cáo theo trạng thái, lĩnh vực, cấp quản lý của đề tài.